Fatou yo!!! (version intégrale)

19/01/2005

Periwinkle

0

fatou yo sidiadia lano, fatouyo sididia lano (voix haute).
fatou yo sidiadia lano, fatou yo sidiadia lano (voix basse). x2

fatou fye fye fatou, fatou kélémendio (voix haute).
fatou yo sidiadia lano (voix basse). x2

boutoumebélé, boutoumebélé,boutoumebélé. x2

omamicéla, omamikasse, boutoumebélé. x2

un deuxieme couplé comme soyango peut y etre rajouté.

Post by matthieu